Kontakt Skype
info@rig-przemysl.pl
Oddział
Warszawa

Ekologia vs przemysł

Wzrost liczby ludności na Ziemi jest nierozerwalnie związany z rozwojem przemysłu. To zjawisko w konsekwencji doprowadza także do zwiększonej liczby zanieczyszczeń w naszym środowisku naturalnym. Zwłaszcza te zanieczyszczenia, które wynikają z działalności człowieka stają się szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem. Problem degradacji ekologicznej jest zatem ogólnoświatowy.

Obecność substancji szkodliwych negatywnie wpływa między innymi na:

  • powietrze

  • wody gruntowe

  • gleby

  • przyrodę

  • ekosystem

  • klimat

  • czy gatunki zwierząt w tym również ptaków

Zdaniem ekologów w dużym stopniu to właśnie rozwój miast spowodował wiele zniszczeń. Do tego dochodzi jeszcze działalność gospodarcza człowieka czy rozwój licznych ośrodków przemysłowych. Fabryki, zakłady produkcyjne czy elektrownie zanieczyszczają środowisko między innymi przez emisję gazów oraz odpady przemysłowe.

Głównym winowajcą degradacji środowiska okazuje się być sektor przemysłowy oraz transportowy. Ich działania wpływają na zatrucie powietrza licznymi pyłami i toksycznymi gazami, które w dużych aglomeracjach miejskich występują w postaci smogu. Zwłaszcza w okresie zimowym na smog narzekają między innymi mieszkańcy takich ośrodków miejskich jak:

  1. Kraków

  2. Warszawa

  3. czy Katowice

Najczęściej to duża liczba fabryk oraz opary ze spalin samochodowych stanowią główną przyczyną smogu. Ten z kolei stanowi realne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Może on między innymi doprowadzić do powstania reakcji alergicznych czy schorzeń takich jak astma. Również wiele współczesnych fabryk zobligowana jest między innymi do instalowania na kominach specjalistycznych urządzeń ograniczających emisję szkodliwych gazów. Mimo wszystko wciąż odpady przemysłowe stanowią realne zagrożenie. Głównie ze względu na wysoką toksyczność, palność czy nawet rakotwórczość. Kolejnym z zagrożeń są również ścieki pochodzące z miast i ośrodków przemysłowych. Najczęściej odprowadzane są one do wód powierzchniowych, co wpływa na degradację gleb i wód gruntowych.

Nie tylko człowiek jest w niebezpieczeństwie

Nadmierna emisja tlenków azotu czy emitowanego przez przemysł dwutlenku siarki może także degradować roślinność oraz zdrowie wielu gatunków zwierząt. Być może właśnie dlatego coraz większa część społeczeństwa angażuje się w różnego rodzaju organizacje proekologiczne, jak ta dostępna na stronie – http://www.pzornitologiczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=116. Wstąpienie do takiego związku ma realny wpływ na poprawę otaczającej nas przyrody.

Jak walczyć z zanieczyszczeniami

Z uwagi na pogarszający się stan środowiska naturalnego wiele organizacji ekologicznych wspiera działania mające na celu skuteczną walkę z zanieczyszczeniami. Wśród takich działań coraz większym zainteresowaniem cieszy się między innymi recykling odpadów czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii. Większa świadomość ekologiczna przekłada się również na większe zainteresowanie aktywna ochroną gatunków roślin i zwierząt w naszej okolicy. Każdy z nas może pomóc. Wystarczy żyć w zgodzie z otaczającą nas przyrodą. Potępianie zbędnej wycinki drzew czy montaż budek lęgowych jest krokiem na przód (zob. http://www.mkwpracownia.pl).