Rozpoczęcie własnej produkcji piwa na sprzedaż

 

Piwo jest wyrobem alkoholowym, zatem jego produkcja jest możliwa jedynie po uzyskaniu specjalnych zezwoleń. Każdy browar wytwarzający piwo craftowe, np. Trzechkumpli , musi posiadać zezwolenie na powołanie składu podatkowego.

Aby je uzyskać, należy spełnić określone warunki:

 • Producenci piwa craftowego muszą często przejść długą drogę.

  być podatnikiem VAT,

 • złożyć zabezpieczenie akcyzowe,

 • prowadzić minimum jeden rodzaj działalności związanej z produkcją, magazynowaniem lub przeładowywaniem wyrobów akcyzowych (np. piwo craftowe),

 • być podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu, wiarygodności dokumentów lub obrotowi gospodarczemu,

 • posiadać tytuł prawny co do miejsca, w którym ma być powołany skład podatkowy.

Aby uzyskać pozwolenie na produkcję alkoholu takiego jak piwo craftowe, przedsiębiorca nie może także:

 • posiadać zaległości z tytułu składek ZUS, cła i podatków,

 • być podmiotem, wobec którego prowadzone jest postępowanie, upadłościowe lub egzekucyjne,

 • posiadać w przeszłości cofnięcia zezwoleń akcyzowych i koncesji,

 • być podmiotem, wobec którego ostała wydany zakaz wykonywania działalności związanej z wyrobami akcyzowymi.

Producenci piwa craftowego muszą często przejść długą drogę, zanim sprzedadzą pierwszy litr swojego własnego wyrobu.